International Folklore Festival Festival 2017

Ohrid, Macedonia

10 - 17 Aug 2017

1 followers
554

Overview

10 - 17 Aug 2017
Country
Macedonia
Location
Ohrid
Category
Ethnic
Visitors
0-10,000
Website
iffom.com
More information
International Folklore Festival Festival YouYube

Edit this festival
10 - 17 Aug 2017 103 days remaining
Add another edition

1. Tickets

Stay tuned

2. Travel

Stay tuned

Timeline Photos

2017-04-26 13:52:37
Timeline Photos

Happy Day!!

Timeline Photos

2017-04-25 10:45:38
Timeline Photos

Happy Tuesday!! Welcome at our International Folklore Festival "Macedonian Embroidery" 18- 22 May 2017 in Ohrid, Macedonia. www.iffom.com Email:iffom.ohrid@yahoo.com Имајте среќен Вторник!! Повелете на нашиот Интернационален Фолклорен Фестивал “Македонски Вез“ 18 - 22 Мај 2017 во Охрид, Македонија. www.iffom.com Email:iffom.ohrid@yahoo.com

Timeline Photos

2017-04-24 09:18:32
Timeline Photos

Happy day!! Welcome at our International Youth and Children Folklore Festival "Macedonian Dance" 01- 05 July 2017 in Ohrid, Macedonia. www.iffom.com Email:iffom.ohrid@yahoo.com Имајте среќен ден!! Повелете на нашиот Интернационален младински и детски Фолклорен Фестивал “Македонско Оро“ 01 - 05 Јули 2017 во Охрид, Македонија. www.iffom.com Email:iffom.ohrid@yahoo.com

Timeline Photos

2017-04-21 08:50:55
Timeline Photos

Have a great day ahead! ^_^ Welcome to our International Children and Youth Folklore Festival “ Spring Flower” 12-15 May 2017, Ohrid, Macedonia. Имајте прекрасен ден! Повелете на нашиот Интернационален Детски и Младински Фолклорен Фестивал“Пролетно Цвеќе“ 12- 15 May 2017, Охрид, Македонија. Email: iffom.ohrid@yahoo.com www.iffom.com

Timeline Photos

2017-04-19 08:11:45
Timeline Photos

Hello! ^_^ Apply for our International Youth And Children Folklore Festival “Macedonian Dance” 1–5 JULY 2017 Ohrid-Macedonia. Здраво! Аплицирајте на нашиот Интернационален Младински и Детски Фолклорен Фестивал “Македонско Оро” во Охрид, Македонија. email: iffom.ohrid@yahoo.com www.iffom.com

Timeline Photos

2017-04-11 14:14:05
Timeline Photos

Welcome to Ohrid! Apply for our festivals at www.iffom.com Повелете во Охрид! Аплицирајте на нашите фестивали на www.iffom.com

Timeline Photos

2017-04-11 12:05:37
Timeline Photos

To all the children folklore groups: - Join our International Children and Youth Folklore Festival "Spring Flower" 12-15 May 2017 in Ohrid, Macedonia. We would like to have you here as our guests! До сите детски фолклорни групи - Придружете се на нашиот Интернационален Детски и Младински Фолклорен Фестивал “Пролетно Цвеќе“ 12-15 Мај 2017 во Охрид, Македонија. Сакаме да ве имаме тука како наши гости! Emails us for any questions: iffom.ohrid@yahoo.com Visit our website for further information: www.iffom.com

Timeline Photos

2017-04-06 09:06:47
Timeline Photos

#TBT Good morning lovely friends, Have a look at our festival offer: International Folklore Festival "Macedonian Embroidery" 18-22 May 2017 in Ohrid, Macedonia. Apply now! We are eagerly waiting for your applications. Добро утро прекрасни пријатели, Погледнете ја нашата фестивалска понуда: Интернационален Фолклорен Фестивал “Македонски Вез“ 18-22 Мај 2017 во Охрид, Македонија. Аплицирајте веднаш! Со нетрпение ги очекуваме вашите апликации. email: iffom.ohrid@yahoo.com www.iffom.com

Timeline Photos

2017-04-05 16:12:06
Timeline Photos

Good afternoon! To all of the majorettes, brass bands, orchestras and modern dance groups: Welcome to our International Festival of Majorette teams, Brass bands and Modern dances: 08-12 June 2017 and 14-18 August 2017 in Ohrid, Macedonia. Добар ден! До сите мажоретки, дувачки бендови, оркестри и модерни танцови групи: Повелете на нашиот Интернационален Фестивал на Мажоретни тимови, Дувачки бендови и Модерни Танци: 08-12 Јуни 2017 и 14-18 Август 2017 во Охрид, Македонија. Email: iffom.ohrid@yahoo.com www.iffom.com

Timeline Photos

2017-04-04 10:41:09
Timeline Photos

Dear friends, Welcome to our International Youth and Children Folklore Festival "Hristo Uzunov" 21-24 April 2017 in Ohrid, Macedonia. Драги пријатели, Повелете на нашиот Интернационален Младински и Детски Фолклорен Фестивал “Христо Узунов“ 21-24 Април 2017 во Охрид, Македонија. www.iffom.com email: milenko.and1@gmail.com